• مراسم اختتاميه هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • مراسم اختتاميه هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي
     برگزيدگان هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي