وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

همكاران

مسئول دفتر

معاون دفتر مرکزی تجاری سازی فناوری

رئيس گروه مستندسازي و انتقال فناوري

مدير كل دفتر  تجاري سازي فناوري

كارشناس ارشد دفتر تجاري سازي فناوري