وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

تعریف دفتر، اهداف و سیاست ها

دفتر مرکزی تجاری سازی فناوری

  • مقدمه

در سالهاي اخير با پيگيري سیاست­ها وبرنامه‌هاي توسعه علمي، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه توليدات علمي در كشور بوده‌ايم، ولي آنچه كه مي‌تواند اين رشد را به توسعه پايدار كشور گره زده و موجب پويايي و اثربخشی مؤسسات علمي شود به‌كارگيري و تجاری‌سازی دستاوردهاي علمي در جهت تعالي و رفاه جامعه است. بررسی و تحليل چالشهای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فنّاوري کشور نشان ‌مي‌دهد که مشکلات اصلی در اين زمينه، عمدتاً به عدم تعریف درست پروژه‌های پژوهشی با هدف تجاری‌سازی و متناسب با نیازهای مشخص صنعت و جامعه، جهت­گیری اندک پروژه‌های موجود برای پاسخگویی به نیازهاي نهفته در بازار ملی یا بین‌المللی، کمبود احساس نیاز بخش تولید و خدمات به نوآوری، کمبود تجربه و توان تخصصی مورد نیاز برای تجاری‌سازی دستاوردها، مشخص‌نبودن نقش پژوهشگران در فرآیند تجاری‌سازی و کمبود انگیزه آنان برای حضور فعال در عرصه تجاری­سازی مربوط مي‌شوند.
از جمله اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز 20 ساله كشور ، اهميت دادن به تجاري شدن نتايج تحقيقات است، موضوع مهمي كه دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و فنآوري،  محققين و مبتكرين در گذشته كمتر به آن توجه داشته اند.  بدون شك ادامه اين نوع نگرش نمي تواند توليد ثروت دانش محور را در آينده نزديك تضمين نمايد. ایجاد دفتر مرکزی تجاری سازی فناوری در سازمان تحقق این دغدغه و رسیدن به اهداف مورد انتظار می باشد.
 

  • اهداف

ارتقاء سطح مشاركت مؤسسه در توليد و انتشار فناوري و نوآوري از طريق ساماندهی و هدايت فعاليت‌هاي مرتبط با به‌کارگیری و تجاری­سازی دستاوردهای پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای مؤسسه و ايجاد زمينة بهره‌برداري از اين دستاوردها در داخل و خارج كشور.
- ارتقاء نقش حمایتی سازمان از پژوهشگران/نوآوران (داخل و خارج از سازمان)
- رساندن نتایج تحقیق پژوهشگران عضو و غير عضو سازمان به بازار
- ارتقاء نقش حمایتی سازمان در رابطه با توسعه فنآوری
- ارتقاء نقش حمایتی سازمان در تولید ثروت دانش محور
- گسترش بازار محصولات دانایی محور
- ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان
- ایجاد فرهنگ و تعمیق اهمیت و نقش تجاری شدن نتایج تحقیقات در سطح سازمان و جامعه
 

  • سیاستها و برنامه ها

- هماهنگ سازی و هدفمند کردن تلاش ها و فعالیتهای تحقیقاتی سازمان، سرمایه گذاران و پژوهشگران در  تجاری سازی.
- حمایت سازمان در تسهیل و سرعت بخشیدن به رسیدن نتیجه تحقیق به بازار و صنعت از طریق تحت لیسانس قراردادن نتایج تحقیق/فنآوریها.
- ایجاد بستر های لازم برای واگذاری نتایج تحقیق در هر مرحله و سطح.
- بهینه سازی فرآیند تجاري سازي از طریق ارتباط فعال با مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی کشور.
- ایجاد بستر لازم جهت تعریف و اجرای طرح های تحقیقاتی و حصول نتایج پژوهش منطبق بر معیارهای تجاری سازی.
- جذب حمایت های مالی در راستاي برنامه های تجاری سازی.
- تشویق مدیران صنایع و صاحبان سرمایه برای مشارکت در برنامه های تجاری سازی.
- ایجاد زمینه های لازم در سازمان برای رفع نیازمندی های تحقیق و توسعه ای شرکت ها و صنایع در حال فعالیت یا در حال احداث. 
- پیگیری برای تسهیل و اصلاح قوانین تجاری سازی (پیشنهاد قوانین جدید).
- ایجاد بستر لازم برای اجرای دوره های آموزشي تجاری سازی.