وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

فهرست تجهیزات ساخت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای فروش

1392
دی
29

دفتر مرکزی تجاری سازی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مجموعه ای از توانمندی های محققین خود را در قالب ساخت تجهیزات پیشرفته و با فناوری های نوین برای فروش عرضه نمود..