وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

فناوری‌های مورد نیاز صنایع

1392
اسفند
10

 

ویژه نامه پیوست شامل نیازهای فناورانه  و  تقاضاهای ارسالی از جانب بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری می باشد. محققان و دانشمندان محترمی که توانایی ارایه فناوری های مورد نظر را دارند، پیشنهاد خود را به منظور رفع هر یک از نیازهای مندرج در مجله الکترونیکی پیوست به همراه خلاصه ای از فعالیت های مرتبط خود به آدرس الکترونکی دفتر ارسال فرموده  تا از طریق تسهیل گر همکار دفتر در اختیار بخش های مرتبط قرار گیرد

 

فایل ها: