وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

فرم اطلاعات دارایی های علمی - آزمایشگاه، تجهیزات و پایلوت

 

به استحضار مي رساند دفتر مركزي تجاري سازي سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در نظر دارد دارائي هاي علمي افراد حقیقی و حقوقی را به منظور اطلاع رساني به متقاضيان در بانك اطلاعاتي مناسب ارائه نمايد. لذا ضمن تشكر از همكاري شما در اين خصوص خواهشمند است  موارد در قالب فرم پيوست تكميل و به اين دفتر ارسال گردیده تا اقدامات بعدي  از جانب دفتر تجاري سازي صورت پذیرد.