وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

"فراخوان ارائه مواد اوليه و محصولات غذايي ارگانيك براي صنايع غذايي متقاضي"

1393
مرداد
5

به منظور توليد محصولات غذايي ارگانيك در صنايع متقاضي، شركت‌هاي تامين كننده مواد اوليه و محصولات غذايي ارگانيك كه توانايي تامين اين دسته از مواد را با مشخصات استاندارد دارا مي‌باشند، اعلام آمادگي نمايند. تامين كنندگان محترم براي ارائه پيشنهاد با آدرس پست الكترونيك دفتر مركزي تجاري‌سازي فناوري به آدرس otc@irost.ir تماس حاصل نموده و آمادگي خود را با ارائه فهرست موادي كه امكان تدارك و توليد آن را دارد همراه با رزومه شركت خود اعلام فرمايند.