وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

دعوت به شرکت در هفته پژوهش و بازدید از غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

1396
آذر
22

با عنايت به برگزاري هجدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي، فناوري و فن بازار از تاريخ 22/9/1396 لغایت 26/9/1396 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و حضور سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در اين رويداد ملي، بدین وسیله از جنابعالی جهت حضور در نمایشگاه و بازدید و آشنایی با دستاوردهای پژوهش و فناوری سازمان دعوت بعمل می آید. مقدم شما را در غرفه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دفتر تجاری سازی و کارآفرینی (غرفه 860 سالن 9 و8) گرامی می داریم.