وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

دانش فني طرح لارودرماني به بخش خصوصي واگذار شد.

1392
دی
9

 

مدير كل دفتر مركزي تجاري سازي از انعقاد قرارداد براي واگذاري دانش فني طرح لارودرماني پژوهشكده كشاورزي به بخش خصوصي خبر داد. براساس اين تفاهمنامه  كه به امضاي آقاي دكتر زرندي معاون محترم تجاري سازي، ارتباط صنعت و دانشگاه و كارآفريني و آقاي مهندس جهانگيري پور رسيد، مقرر گرديد ظرف مدت 45 روز كاري مدارك، مستندات و شرايط واگذاري دانش فني لارو درماني به بخش خصوصي آماده تا پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيصلاح، مراكزي در تهران و كيش براي اجراي طرح در مقياس كشوري و منطقه اي ايجاد و نسبت به خدمات رساني در حوزه مربوطه اقدام نمايد.