وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و شرکت در کارگاه معرفی درگاه تجاری سازی فناوری

1395
آذر
23

ما با معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی آماده واگذاری سازمان ، منتظر حضور سبز شما در نمایشگاه هفته پژوهش و پیشخوان دفتر تجاری سازی فناوری هستیم.
دفتر تجاری سازی فناوری سازمان با ارائه آلبومی از تعدادی از دستاوردها ی تحقیقاتی سازمان از شما محقق، سرمایه گذار... دعوت می نماید  ضمن بازدید از غرفه سازمان و دفتر تجاری سازی فناوری در هفته پژوهش (  28-24 آذرماه سال 1395) در  کارگاه  معرفی درگاه تجاری سازی فناوری در تاریخ  95/10/27  راس ساعت 9 صبح حضور بهم رسانید تا ضمن آشنایی با نحوه فعالیت درگاه مذکور از سایر دستاوردهای تحقیقاتی سازمان و سایر محققان بهره مند گردید.