وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت تبریز

1396
تیر
19

جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری با محوریت تبریز 2018 در قالب طرح شتاب(شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر) وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مردادماه 96 برگزار می گردد اساتید،مخترعین و صاحبان ایده با مراجعه به سایت  idea2018.tabriz.irنسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره اقدام نمایند.