وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

بازدید مدیرعامل محترم شرکت تابا ماشین از طرح بطری سه لایه

1395
آبان
24

  در راستای تجاری سازی طرح بطری سه لایه و با توجه به پیگیری ها و مذاکرات صورت گرفته، جناب آقای مهندس حیدری، مدیرعامل محترم شرکت تابا ماشین در 23 آبان ماه جاری  از دستگاه فوق بازدید نمودند و سپس در جلسه مشترک در دفتر تجاری سازی در خصوص شرایط واگذاری دستگاه و طرح فوق بحث و تبادل نظر انجام شد.