وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

بازدید از شرکت تماد

1392
اسفند
7

 همکاران و اعضای محترم هیات علمی سازمان از امکانات و توانمندی های شرکت تماد بازدید نمودند. در این ارتباط 9 نفر از اعضای هیات علمی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی به اتفاق معاون این دفتر آقای غفارزاده و آقای مهندس اشراقی از دفتر ارتباط با صنعت در تاریخ 92/12/7 از پایلوتها و تجهیزات شرکت مذکور بازدید بعمل آوردند و در جلسه ای با حضور آقایان دکتر موسوی مدیر عامل محترم آن شرکت دکتر حسینی، مدیر محترم تحقیق و توسعه، مهندس صباغیان معاون تولید و مهندس سلیمانی نژاد مدیر محترم پایلوتها در محل آن شرکت برگزار گردید و راههای تعامل فی مابین مطرح، و مقرر شد در اولین فرصت تفاهم نامه همکاری مبادله شود لیکن در قدم اول مقر گردید آن شرکت لیست مواد مورد نیاز خود را در قالب پروژه های مشترک به سازمان ارائه نماید.