وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

اولین شماره ماهنامه الکترونیکی بام فناوری (ہهمن 96)، نشریه معاونت نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری

1396
بهمن
23

اولین شماره ماهنامه الکترونیکی بام فناوری (ہهمن 96)، نشریه معاونت نوآوری، تجاری سازی و انتقال فناوری منتشر شد.
جهت دریافت و مطالعه ماهنامه فایل پیوست را ملاحظه نمایید

فایل ها: