وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

اسامي اعضاي هيات امنا

اعضاي حقوقي و حقيقي هيأت امناي سازمان در دوره چهارم:
 
 جناب آقاي دكتر منصور غلامی وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا
 جناب آقاي دكتر علیرضا عشوری  رئيس محترم سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دبیر هیات امنا
 جناب آقاي دكترعبدالرضا باقري قائم مقام محترم وزير و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
جناب آقاي دكترسيد احمد معتمدي رئیس محترم کمیسیون دائمی
جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
جناب آقای دکتر علي وطني عضو محترم هیات امنا
جناب آقای دکتر علي اصغر توفيق عضو محترم هیات امنا
جناب اقای دکتر رضا انجم شعاع                عضو محترم هیات امنا               
جناب آقای مهندس سيدحسين هاشمي عضو محترم هیات امنا
 
اعضای حقوقی و حقيقي کمیسیون دائمی هیات امناي سازمان در دوره چهارم:
 
جناب آقای دکتر علیرضا عشوری  رئيس محترم سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دبیر هیات امنا
جناب آقاي دكتر سيد احمد معتمدي رئيس محترم کمیسیون دائمی
جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
جناب آقاي دكتر شهاب كسكه معاون محترم مرکز در امور هیات‌های امناء
جناب آقاي دکتر حسين سالار آملي عضو محترم كميسيون دائمي
جناب آقاي دکتر علي اصغر توفيق عضو محترم كميسيون دائمي
سركار خانم دكتر نسرين معظمي عضو محترم كميسيون دائمي
جناب آقاي دکتر عليرضا جهانگيريان عضو محترم كميسيون دائمي
جناب آقاي دكتر مصطفي كريميان اقبال عضو محترم كميسيون دائمي