User warning: The following module is missing from the file system: imagcache_actions. In order to fix this, put the module back in its original location. For more information, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /var/www/html/ari/includes/bootstrap.inc).
دستیابی به جایگاه شایسته در کشور، منطقه و دنیا به عنوان مرکز پژوهش های کشاورزی کاربردی در حوزه های ماموریتی با توسعه و تجاری سازی فناوری های مورد نیاز بخش کشاورزی و کمک به رفع نیاز های بخش با عنایت به برنامه های توسعه ای کشور، برنامه چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور و همچنین ورود موثر به بازار انتقال فناوری کشاورزی

برنامه هاي پژوهشي آينده

گروه توليدات گياهي و كشاورزي پايدار:
 -  روشهاي جايگزين غير شيمايي كنترل آفات
 -  توليد عوامل بيولوژيك كنترل آفات
 -  پروتوكل هاي توليد تجاري محصولات باغي و زينتي
 - اصلاح درختان به تنشهاي غير زنده

گروه گياهان دارويي:
- بررسی ژنتیکی و فیتوشیمیایی گیاهان دارویی شور پسند و خشکی پسند جهت افزایش متابولیت ها و مواد موثره گیاهی
- پروتئومیکس، متابولومیکس و ژنومیکس گیاهان دارویی تحت تنش
 - بهینه سازی تولید و اهلی سازی گیاهان دارویی در شرایط متنوع محیطی (شرایط مطلوب و تنش خشکی و شوری)
- یهبود ژنتیکی گیاهان دارویی جهت افزایش عملکرد
 - شناسایی ترکیبات گیاهی دارای خواص دارویی جهت معرفی و آزمایش های بالینی
- کشت بافت گیاهان دارویی مهم و در حال انقراض

گروه مهندسي زراعي:
توسعه كشت حفاظتي براي حفاظت از آب و خاك و مديريت  بقايا، سامانه هاي آبياري هوشمند، مديريت و بهينه سازي منابع آب، مديريت صحيح مصرف آب و انرژي، كشاورزي دقيق و پايش فرآيند توليد محصولات كشاورزي با كمك ماهواره، ايجاد ارزش افزوده به ضايعات كشاورزي و مواد غذايي، توسعه انرژي هاي تجديد پذير، توليد سوخت هاي زيستي از ضايعات كشاورزي،
طراحي گلخانه هاي هوشمند

گروه دام، طيور و آبزيان:
توليد افزودني‌هاي خوراكي دامي، ايجاد و توسعه فناوري‌هاي پروبيوتيكي ، واكسن هاي ژنتيكي ، محصولات دارويي و بيولوژيكي جهت تقويت ايمني و ارتقاي سلامت، فناوري‌هاي توليد مثلي دام