انجام پژوهش های کاربردی و هدفمند در حوزه مبارزه زیستی با آفات و بیماریها، کشاورزی پایدار، زیست فناوری کشاورزی، فناوری های پس از برداشت، گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، دام، طیور و آبزیان و بیوسیستم در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی و عمل به مقاوم سازی اقتصاد کشاورزی با تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در پژوهشکده